Regulamin Sklepu Peter Cook Consulting

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.petercook.com.pl prowadzony jest przez firmę Peter Cook Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-632, ul. Suszarniana 9A, numer telefonu (+48) 508 833 905, adres e-mail: wojciech.zalech@epetercook.com.pl, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 9820380779, numer REGON 380937459 oraz numer KRS: 0000743554. Biuro Peter Cook Consulting Spółka z o.o. znajduje się pod adresem ul. Suszarniana 9A, Łodzi 93-632.
 2. Definicje:
  • Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.petercook.com.pl.
  • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  • Biuro Obsługi Klienta – znajduje się w siedzibie firmy pod adresem Suszarniana 9A, 93-632 Łódź. Kontakt za pośrednictwem mailowym na adres wojciech.zalech@petercook.com.pl oraz telefoniczny pod numerem (+48) 508 833 905
  • Sprzedawca – Peter Cook Consulting Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-632, ul. Suszarniana 9A, numer telefonu (+48) 508 833 905, adres e-mail: wojciech.zalech@epetercook.com.pl, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP: 9820380779, numer REGON 380937459 oraz numer KRS: 0000743554.
  • Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
  • Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
  • Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
  • Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia,
  • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
  • Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz do pobrania, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – bilety na eventy oraz ebboki
  • Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą – usługa świadczenia zajęć pozaszkolnych
  • Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Produktu,
  • Odstąpienie od umowy – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §6.
 3. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: wojciech.zalech@petercook.com.pl.
 4. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2
WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Niniejszy zapis nie dotyczy Zamówień składanych drogą telefoniczną.
 4. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania Zamówienia:
  • złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu internetowego www.petercook.com.pl,
  • złożenie Zamówienia drogą poczty elektronicznej – email, pod adresem email: wojciech.zalech@petercook.com.pl
  • złożenie Zamówienia drogą telefoniczną, pod numerem telefonu: (+48) 508 833 905
 5. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 16:00, w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 7. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6 niniejszego paragrafu.
 8. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki Produktu. Przepis ten dotyczy wyłącznie Kupujących będących osobami fizycznymi. W przypadku pozostałych Kupujących Zamówienia nie mogą być anulowane.
 9. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: 7 dni roboczych.
 10. W przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie, Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji Zamówienia niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 48 godzin.
 11. W sytuacji, o której mowa w powyższym punkcie, Kupujący może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia do 7 dni roboczych lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia.

§3
PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto. Ceny brutto zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła.
 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu (rachunek internetowy lub faktura VAT przesyłane drogą mailową do klienta).
 3. Kupujący niebędący osobą fizyczną, w celu realizacji Zamówienia, upoważnia Sprzedawcę do wystawiania dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
 4. Kupujący może wybrać jeden z możliwych sposobów płatności:
  • płatność na konto bankowe Sprzedawcy – Zwykłym Przelewem Bankowym
  • płatność internetowa za pomocą systemu płatności – Przelewy24.pl
  • płatność kartą debetową lub kredytową za pomocą systemu – Przelewy24.pl
  • płatność kartą debetową lub kredytową za pomocą systemu – Stripe
  • płatność internetowa za pomocą systemu – Google Pay
  • płatność internetowa za pomocą systemu – Apple Pay
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.
 6. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 7. Kupujący zgadza się, aby Sprzedający wysłał mu podpisaną elektronicznie Fakturę VAT lub Rachunek za dokonany zakup drogą mailową na podany podczas składania zamówienia przez Kupującego Adres e-mail.

§4
DOSTAWA

 1. Kupujący zobowiązuje się do pobrania zakupionego Produktu, jeżeli jest to produkt do pobrania. Link do pobrania produktu zostanie wysłany na maila Klienta podanego przy składaniu zamówienie. Klient ma możliwość pobrania produktu po zalogowaniu się na swoje konto, jeżeli posiada założone konto w sklepie internetowym. Link znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania„, znajdującej się w zakładce „Moje Konto„.
 2. Kupujący zobowiązuje się do skontaktowania się z firmą Peter Cook Consulting Spółka z o.o. w celu uzgodnienia terminu wykonania usługi nie będącej produktem do pobrania.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie/utratę linku do pobrania produktu wysłanego na maila Klienta podanego przy składaniu zamówienia. Sprzedający udostępni link do pobrania produktu Klientowi, który utracony w skutek niefortunnego zdarzenia tylko i wyłącznie, jeżeli Klient prześle droga pisemną na adres siedziby Peter Cook Consulting Spółka z o.o. lub elektroniczną na maila wojciech.zalech@petercook.com.pl Dowód zakupu towaru wraz z pisemną lub elektroniczną prośbą o ponowne udostępnienie linku do pobrania produktu. Prośby będą rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania korespondencji.

§5
REKLAMACJA

 1. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres siedziby firmy Peter Cook Consulting Spółka z o.o. w formie pisemnej. Firma Peter Cook Consulting Spółka z o.o. nie przyjmuje reklamacji wysłanej drogą mailową lub telefonicznie.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu lub Usługi, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego.
 3. Do reklamowanego Produktu lub Usługi należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 5. Nieznaczne różnice w wyglądzie, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

§6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 • świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 • umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 • umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 • dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 • umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 • umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego formą pisemną wysłaną na adres siedziby Peter Cook Consulting Spółka z o.o., w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 2.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu lub zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu nie jest możliwy i  który nie wiąże się dla niego z dodatkowymi kosztami.
 7. W przypadku gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. W przypadku Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, odstąpienie od umowy w powyższym zakresie jest całkowicie wyłączone – prosimy o rozważne i przemyślane zakupy.

§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług.
 3. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.
 4. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.petercook.com.pl.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.10.2018.

 

Załączniki:

Dokument umożliwiający odstąpienie od umowy: Kliknij aby pobrać.