Zwroty i Reklamacje

Zwrot

 1. Klientowi , który jest Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w  terminie 14 (słownie: czternastu) dni od wydania zamówienia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 przysługuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych w Sklepie . Dowodem zakupu produktów jest rachunek internetowy lub faktura VAT.
 3. Za wszelkie uszkodzenia zakupionych produktów lub ich opakowań odpowiada Klient.
 4. Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia, zwrócić zakupione produkty w stanie niezmienionym. Zwrot produktów odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 5. Klient w momencie zwrotu, zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów gratisowych lub zakupionych w preferencyjnej cenie, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanych produktów.
 6. Zwracane produkty należy dostarczyć na adres Centrum Obsługi, który stanowi adres siedziby firmy Peter Cook Consulting Spółka z o.o.
 7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 8. W przypadku przyjęcia zwrotu Sprzedawca dokona zwrotu opłaty za zamówienie:
  • w przypadku płatności przelewem na numer rachunku bankowego, z którego Klient dokonał płatności;
  • w przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów transakcyjnych tym samym kanałem płatności.

Reklamacja

 1. Zawartość przesyłki powinna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia produktu pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
 2. W przypadku stwierdzenia w momencie odebrania zamówienia uszkodzenia produktów należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony produkt odesłać do Sprzedawcy za pośrednictwem kuriera albo odmówić przyjęcia przesyłki widocznie uszkodzonej.
 3. Klient ma prawo reklamować zakupiony produkt w przypadku stwierdzenia wad fizycznych produktu oraz niezgodności otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem.
 4. Podstawę do przyjęcia reklamacji stanowi dostarczenie na adres Centrum Obsługi dowodu zakupu produktów, którym jest rachunek internetowy lub faktura VAT, wypełnionego formularza reklamacji, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu
 5. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  • skutek podania błędnych danych przez Klienta
  • skutek nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz oprogramowania używanych podczas składania zamówienia przez Klienta
  • uszkodzenie produktu wynikające z jego nieprawidłowego użytkowania.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty dostarczenia do Sprzedawcy reklamowanego produktu.
 7. W przypadku uznania reklamacji uszkodzony lub niepełnowartościowy produkt zostanie w pierwszej kolejności wymieniony na produkt pełnowartościowy. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe Sprzedawca zwróci uiszczoną kwotę za reklamowany produkt lub zaproponuje Klientowi inny, dostępny w Sklepie produkt o identycznej lub wyższej cenie.
 8. Do zwrotu uiszczonej kwoty, o której mowa w ust. 7 stosuje się wprost postanowienia §4 ust. 8.
 9. Koszty przesyłki związane z wysyłką uznanej przez Prowadzącego Sklep reklamacji zamówionych produktów pokrywa Sprzedawca .

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania: Kliknij aby pobrać